Algemene Voorwaarden

 

pdf Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. WensWebdesign: de eenmanszaak WensWebdesign, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30266959.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WensWebdesign een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die WensWebdesign voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als webdesigner bouwen van websites, webshops en online leeromgevingen en het onderhoud aan de ontwikkelde website, webshop en/of online leeromgeving. Tevens het geven van online coachingsessies en online cursussen/workshops voor het zelf leren bouwen van websites, webshops en online leeromgevingen, het aanbieden van strategiesessies en webscans.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen WensWebdesign en klant krachtens welke WensWebdesign de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of WensWebdesign worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.9. Website: www.wenswebdesign.nl, www.wenswebacademie.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door WensWebdesign gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte (rechts-)handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met WensWebdesign dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WensWebdesign en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door WensWebdesign zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. WensWebdesign zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van WensWebdesign met een vooraf geschat aantal uren of het tarief.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft WensWebdesign het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
3.5. WensWebdesign behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 25% van de totale opdracht aan de klant te factureren alvorens WensWebdesign de opdracht zal gaan uitvoeren indien de klant termijnbetalingen wenst. Bij iedere termijnbetaling komen €15,- ex btw administratiekosten.
3.6. Alle door WensWebdesign gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.8. WensWebdesign behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. WensWebdesign behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.10. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van het in de offerte opgenomen aantal correctierondes feedback aan WensWebdesign door te geven, tenzij anders overeengekomen. Feedback kan binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 7 dagen te worden aangeleverd aan WensWebdesign.
3.11. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 7 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door WensWebdesign meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Feedback die leidt tot verandering van de opdracht zal ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van WensWebdesign.
3.12. WensWebdesign is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.13. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken, sessies en/of bonussessies. Niet tijdig ingeplande afspraken, sessies en/of bonussessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.
3.14. In uitzondering op artikel 3.13 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject enkel met maximaal 4 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan WensWebdesign verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal WensWebdesign binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WensWebdesign onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.4. WensWebdesign heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden (in verband met teksten, afbeeldingen, illustraties, websiteonderhoud, oplossen van problemen met de website, e-mailresponder etc.) zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en WensWebdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met WensWebdesign wil ontbinden of annuleren is dit alleen mogelijk als hij/zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden of bij annulering van de opdracht 25% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om geleden verlies, gederfde winst en/of in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingekochte materialen of ingehuurde derden, te vergoeden. Indien door de klant een aanbetaling voldaan is, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding.
4.7. Indien WensWebdesign, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is WensWebdesign gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die WensWebdesign in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door WensWebdesign uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. De kosten voor het gebruik van te gebruiken koppelingen, software, plug-ins en de eventuele benodigde licenties worden niet opgenomen in de offerte, deze kosten zijn voor de klant zelf en worden derhalve niet door WensWebdesign gefactureerd. Eventuele kosten voor webhosting en/of domeinnamen worden wel in de offerte opgenomen en indien nodig separaat gefactureerd.
4.9. Na akkoord op de offerte dient binnen 6 maanden gestart te worden met de overeengekomen werkzaamheden. Indien de klant WensWebdesign niet binnen 6 maanden in de gelegenheid stelt met de werkzaamheden te beginnen, is WensWebdesign gerechtigd de opdracht eenzijdig te beëindigen. De aanbetaling wordt niet aan de klant geretourneerd en de restantbetaling komt te vervallen.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR WENSWEBDESIGN

5.1. WensWebdesign garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. WensWebdesign spant zich in om de gegevens die WensWebdesign voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient WensWebdesign met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. WensWebdesign is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin WensWebdesign uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is WensWebdesign eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van WensWebdesign en/of overige promotionele uitingen van WensWebdesign.
5.6. WensWebdesign is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en WensWebdesign tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.7. WensWebdesign behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde bestanden zoals deze door WensWebdesign is opgeleverd.
5.8. WensWebdesign werkt voor de opdracht voornamelijk online samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met WensWebdesign een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.9. WensWebdesign behoudt zich het recht voor om, indien de klant content die discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat aanlevert, de opdracht te weigeren en de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient WensWebdesign te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht WensWebdesign onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar WensWebdesign om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WensWebdesign zijn verstrekt, heeft WensWebdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt WensWebdesign steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door WensWebdesign geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan WensWebdesign binnen 7 dagen na afronding van de opdracht. WensWebdesign streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant WensWebdesign van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die WensWebdesign nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is WensWebdesign niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer WensWebdesign inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. WensWebdesign is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en WensWebdesign tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. De klant is gehouden tot goedkeuring van de door WensWebdesign gemaakte (website)content. Indien er fouten/onjuistheden staan in de content nadat deze zijn goedgekeurd door de klant, kan WensWebdesign hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
6.10. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de gemaakte website, webshop, online leeromgeving, koppelingen, software en de ingerichte websiteonderdelen zonder voorafgaand overleg met WensWebdesign. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met WensWebdesign, wijzigingen aanbrengt is WensWebdesign niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
6.11. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een training of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door WensWebdesign te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door WensWebdesign opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen 14 dagen na akkoord op de offerte aan WensWebdesign aan te leveren.
7.2. Een door WensWebdesign vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt WensWebdesign niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien WensWebdesign, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door WensWebdesign mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan WensWebdesign beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Indien de levering vertraging oploopt wegens ziekte of andere omstandigheden, zal WensWebdesign dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur, aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van WensWebdesign zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door WensWebdesign geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door WensWebdesign verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. WensWebdesign biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door WensWebdesign. De laatste factuur dient te zijn voldaan voor oplevering van de diensten.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan WensWebdesign besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan WensWebdesign besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft WensWebdesign voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door WensWebdesign verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan WensWebdesign kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal WensWebdesign een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door WensWebdesign geleverde producten en diensten blijven eigendom van WensWebdesign totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan WensWebdesign zijn voldaan. Te allen tijde met inachtneming van artikel 9 in verband met het intellectueel eigendom van WensWebdesign.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, foto’s, huisstijlen, templates, modellen, modules, lesmateriaal, werkboeken, video’s, (bron)bestanden, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij WensWebdesign tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door WensWebdesign geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor ontwerpen die niet door de klant uitgekozen zijn voor de levering van de producten/diensten.
9.3. De inhoud van de website van WensWebdesign, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van WensWebdesign en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van WensWebdesign.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door WensWebdesign ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van WensWebdesign, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door WensWebdesign geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. WensWebdesign is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van WensWebdesign plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant WensWebdesign vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft WensWebdesign recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.9. De klant krijgt na levering van de website, webshop en/of online leeromgeving een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik ervan. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen WensWebdesign en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij WensWebdesign gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. WensWebdesign kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de door WensWebdesign gegeven adviezen.
10.2. Indien WensWebdesign onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is WensWebdesign dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WensWebdesign aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan WensWebdesign toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. WensWebdesign sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door WensWebdesign geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van WensWebdesign.
10.5. WensWebdesign is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart WensWebdesign voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten en diensten van WensWebdesign.
10.7. WensWebdesign is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
10.8. WensWebdesign is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren indien deze discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. WensWebdesign is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. WensWebdesign is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WensWebdesign weinig of geen invloed op kan uitoefenen. WensWebdesign kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie WensWebdesign een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van WensWebdesign onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van WensWebdesign of WensWebdesign zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij WensWebdesign, wanprestatie door leveranciers van WensWebdesign waardoor WensWebdesign haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van WensWebdesign of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft WensWebdesign tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat WensWebdesign in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft WensWebdesign opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als WensWebdesign, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan WensWebdesign de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met WensWebdesign voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van WensWebdesign;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
12.6. WensWebdesign zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.7. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.4 en 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die WensWebdesign vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.8. WensWebdesign behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien WensWebdesign overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. WensWebdesign zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en WensWebdesign in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van WensWebdesign worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van WensWebdesign aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van WensWebdesign.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door WensWebdesign te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van WensWebdesign, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN STRIPPENKAART

14.1. WensWebdesign biedt een strippenkaart aan. De klant kan deze strippenkaart via de website aanschaffen.
14.2. De strippenkaart kan voor 5 uur worden afgenomen. De strippenkaart wordt via de website aangeschaft en de klant ontvangt per mail een bevestiging van de afgenomen strippenkaart. WensWebdesign houdt vervolgens een urenregistratie bij. De klant kan WensWebdesign te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de klant te overleggen. Indien de stippenkaart op dreigt te raken, zal WensWebdesign contact opnemen met de klant.
14.3. De strippen op de strippenkaart gaat per minuut.
14.4. De strippenkaart is 1 jaar geldig, tenzij anders overeengekomen.
14.5. Restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN ONDERHOUDSABONNEMENT WENSWEBDESIGN

15.1. WensWebdesign biedt een onderhoudspakket op abonnementsbasis voor een vast tarief per maand aan. Op de website zal WensWebdesign vermelden welke diensten er worden aangeboden betreffende het onderhoudsabonnement. De klant kan het abonnement afsluiten via de website.
15.2 Het abonnement heeft een minimale looptijd van 6 maanden waarbij er maandelijks vooruit gefactureerd wordt, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
15.3. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
15.4. Bij gedeeltelijke afname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een abonnement blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van de volledige overeengekomen bedragen betreffende het abonnement.
15.5. Indien de betaling van het abonnement plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €25,- administratiekosten die bij mij in rekening worden gebracht verschuldigd per niet-geslaagde of gestorneerde automatische incasso.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN SOFTWARE, LICENTIES, BACK-UPS EN DOMEINNAMEN BIJ ONTWERP WEBSITE

16.1. WensWebdesign is niet aansprakelijk voor het gebruik en de werking van software, plug-ins, thema’s of applicaties die niet door WensWebdesign zijn geïnstalleerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het updaten van de website, plug-ins en thema’s zodat deze blijven functioneren en geen problemen aan de website veroorzaken. Deze bepaling komt te vervallen zodra de klant een onderhoudsabonnement heeft afgenomen. De klant is verplicht een WordPress-geschikte hostingpartij te gebruiken.
16.2. De klant ontvangt, indien nodig, bij oplevering van de diensten sub licenties voor het gebruik van door WensWebdesign geïnstalleerde plug-ins, thema’s, hosting, software etc. op de website, webshop en/of online leeromgeving. Deze sub licenties zijn bij de opdracht inbegrepen.
16.3. WensWebdesign is niet gehouden tot het maken van back-ups van de door de klant aangeleverde informatie en/of de bestaande website. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de klant om back-ups te maken van de opgeslagen informatie waar WensWebdesign toegang toe heeft. WensWebdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de teloorgang van informatie. Deze bepaling komt te vervallen zodra de klant een onderhoudsabonnement heeft afgenomen.
16.3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. WensWebdesign vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
16.4. De klant kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van WensWebdesign, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
16.5. Domeinnamen worden in beginsel geregistreerd op naam van WensWebdesign. Derhalve blijft de klant volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De klant vrijwaart WensWebdesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam WensWebdesign geen bemiddeling heeft verleend.
16.6. Indien de klant WensWebdesign verzoekt de domeinnaam niet op naam van de klant te registreren dan vrijwaart de klant WensWebdesign tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.
16.7. WensWebdesign stelt de klant in de gelegenheid jaarlijks de webhosting en/of domeinregistratie te verlengen. Indien de klant geen verlenging wenst, dient de webhosting en/of domein binnen 5 werkdagen verhuisd te worden naar de nieuwe hostingpartij.
16.8. In geval van verhuizing van de website en de webhosting naar de nieuwe hostingpartij, is de klant en de nieuwe hostingpartij verantwoordelijk voor de verhuizing.
WensWebdesign biedt de verhuisgegevens aan de klant aan en zal haar uiterste best doen de verhuizing zo soepel te laten verlopen.
16.9. In geval van onmacht in de zin van artikel 11 en in het bijzonder bij de ontbinding van WensWebdesign door overlijden, zijn passende maatregelen getroffen met een externe partij om zorg te dragen voor de overdracht van website, webhosting en domeinnamen.

ARTIKEL 17. WEBHOSTING

17.1. Indien is overeengekomen dat WensWebdesign voor de klant webhosting diensten zal leveren in welke vorm dan ook (shared hosting, wordpress hosting, vps hosting, dedicated hosting, co-location, etc), geldt voorts hetgeen bepaald in dit artikel. Tevens zal WensWebdesign extra kosten in rekening brengen voor het leveren van webhosting diensten.
17.2. Het is de klant niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) WensWebdesign die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die:
• inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;
• smadelijk;
• bedreigend;
• beledigend;
• racistisch;
• haat zaaiend;
• discriminerend is;
• porno of kinderporno bevat;
• de privacy van derden schendt of;
• verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.
17.3. WensWebdesign is te allen tijde gerechtigd aangifte te doen indien de klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. WensWebdesign is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de klant in het kader van een onderzoek.
17.4. Indien de klant herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van WensWebdesign die valt onder de categorieën als neergelegd in artikel 17.2 of op enige wijze strijdig is met enige wet of regelgeving is WensWebdesign gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder dat de klant het recht toekomt van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien WensWebdesign op het moment van ontbinding, onder omstandigheden als omschreven in dit lid, nog vorderingen op de klant heeft, worden deze vorderingen direct opeisbaar.
17.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 17.2 is het de klant niet toegestaan spam te versturen vanaf de servers van WensWebdesign.
Het is de klant eveneens niet toegestaan om nieuwsbrieven te versturen vanaf de servers van WensWebdesign waarin de ontvanger niet de mogelijkheid wordt geboden zich af te melden voor deze nieuwsbrief.
17.6. De klant dient zich te gedragen conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen en in overeenstemming te handelen met de Netiquette zoals weergegeven in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt). De klant zal zich ook houden aan toekomstige aanpassingen van deze Netiquette.
17.7. Het is de klant ten strengste verboden om overige gebruikers van de door WensWebdesign aangeboden diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van WensWebdesign.
17.8. Bij het tot stand komen van de overeenkomst zal WensWebdesign de klant informeren over het maximaal te verbruiken dataverkeer, diskruimte en andere resources. Indien de klant de overeengekomen hoeveelheid resources overschrijdt, is WensWebdesign gerechtigd de webhosting diensten van de klant te onderbreken. De klant kan tegen betaling overstappen naar een pakket met meer resources en op deze manier de dienst hervatten.
17.9. De duur van de overeenkomst hoeft niet te worden verlengd. +/- 30 dagen voor het aflopen van de hosting/domeinnaam informeert WensWebdesign de klant. Indien de klant expliciet aangeeft de overeenkomst niet automatisch te willen voortzetten zal deze automatisch door WensWebdesign worden beëindigd.
17.10. WensWebdesign zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren en om toegang tot door WensWebdesign opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen.
17.11. WensWebdesign stelt de klant in de gelegenheid jaarlijks de webhosting en/of domeinregistratie te verlengen. Indien de klant geen verlenging wenst, dient de webhosting en/of domein binnen 3 werkdagen verhuisd te worden naar de nieuwe hostingpartij.
17.12. In geval van verhuizing van de website en de webhosting naar de nieuwe hostingpartij, is de klant en de nieuwe hostingpartij verantwoordelijk voor de verhuizing. WensWebdesign biedt de verhuisgegevens aan de klant aan en zal haar uiterste best doen de verhuizing zo soepel te laten verlopen.

ARTIKEL 18. BIJZONDERE BEPALINGEN CURSUSSEN WENSWEBDESIGN

18.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus/workshop al dan niet met referentie naar of volgens de methode van WensWebdesign aan te bieden of te doen geven.
18.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus/workshop en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. WensWebdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van WensWebdesign in de praktijk tot uitvoering brengt.
18.3. WensWebdesign is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens WensWebdesign, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
18.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
18.5. De klant heeft het recht om 365 dagen in te loggen op de online leeromgeving. WensWebdesign streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien WensWebdesign besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt WensWebdesign de klant hier drie maanden voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij WensWebdesign meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden. Indien de klant langer toegang wenst te houden tot de online cursus(sen)/workshop, kan de klant een maandabonnement afnemen om de toegang te verlengen.
18.6. Indien de betaling van het cursusabonnement plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €25,- administratiekosten die bij mij in rekening worden gebracht verschuldigd per niet-geslaagde of gestorneerde automatische incasso.
18.7 De inhoud van de cursus/workshop kan gewijzigd en aangevuld worden.
18.8. Inloggegevens betreffende de online cursus(sen)/workshop mag nimmer met derden worden gedeeld.
18.8. WensWebdesign spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus(sen)/workshop beschikbaar is. WensWebdesign verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.
18.10. WensWebdesign geeft de klant binnen een traject één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan WensWebdesign wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, de klant niet aanwezig is voor de sessie, of de sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.
18.11. WensWebdesign behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij webinars/masterclasses/groepssessie indien de deelnemers door het gedrag een sessie belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
18.12. WensWebdesign is gerechtigd de webinars/masterclasses/groepssessie te verplaatsen dan wel annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt. Indien de webinars/masterclasses/groepssessie onderdeel is van een traject behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor een volgende webinar/masterclass/groepssessie.
18.13. Indien WensWebdesign door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de webinars/masterclasses/groepssessie te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de webinars/masterclasses/groepssessie voor de nader te bepalen datum zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.
18.14. De klant krijgt toegang tot een replay van de webinars/masterclasses/groepssessie. De link naar de replay wordt in de online academie geplaatst, de klant heeft toegang tot deze content zolang de klant toegang heeft tot de online academie.

ARTIKEL 19 OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

19.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WensWebdesign en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
19.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor WensWebdesign alleen bindend indien en voor zover deze door WensWebdesign uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
19.3. WensWebdesign spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
19.4. Indien WensWebdesign op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen d aar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
19.5. Zowel de klant als WensWebdesign zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
19.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
19.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien WensWebdesign hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
19.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WensWebdesign partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
19.9. De klant en WensWebdesign zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
19.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen WensWebdesign en de klant.

 

versie: maart 2022